Bu yazı, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yerelinde çalışma yapmak isteyen gençler ve kurumlar için hazırlanmıştır.

Avrupa Dayanışma (European Solidarity Corps) Çıkış Noktası

Avrupa Birliği, Avrupa toplumunda güçlü bir şekilde hissedilen ortak bir değer olan dayanışma üzerine kurulmuştur. Dayanışma, Avrupa projesini tanımlar ve güçlü bir ahlaki zemin oluşturarak mevcut ve gelecekteki krizlerle başa çıkmak için gerekli birliği sağlar. Dayanışma, Avrupalı gençlerine daha iyi bir Birlik ve amaçlarını yönlendirmek için anlaşılabilir bir kapsam sağlıyor.

Gençlerin, kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimleri için yararlı deneyim ve yeterlilikler kazanırken toplulukların yararına olan bağlılıklarını ifade edebilmelerini ve böylece istihdam edilebilirliklerini geliştirebilmeleri için dayanışma faaliyetleri ile ilgilenmek için kolayca erişilebilir fırsatlara ihtiyaçları vardır.

Avrupa Dayanışma Programı gençleri, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getiriyor. Yardım etmek, öğrenmek ve geliştirmek isteyen gençler için ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunar ve Birlik (AB) genelinde bu tür dayanışma faaliyetleri için tek bir giriş noktası sağlar.

Göçmenlerin entegrasyonu, çevresel zorluklar, doğal afetlerin önlenmesi, eğitim ve gençlik faaliyetleri gibi çok çeşitli alanları kapsayan daha fazla ve daha iyi fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda ulusal ve yerel aktörleri, farklı toplumsal zorluklarla ve krizlerle başa çıkma çabalarında destekler.

The European Solidarity Corps aims also to complement the efforts made by Member States to support young people and ease their school-to-work transition under the Youth Guarantee3 by providing them with additional opportunities to make a start into the labour market in the form of traineeships or jobs within their respective Member State or across borders.

Avrupa Dayanışma Programı’nın faaliyetleri, gençleri için AB değerleri ve Avrupa kimliğinden esinlenerek, gençleri aktif vatandaş, dayanışma temsilcisi ve Avrupa'daki topluluklar için olumlu değişim olmaya teşvik eden 2019-2027 AB Gençlik Stratejisi'nin amaçlarını desteklemektedir.

Dayanışma Projeleri Nedir? (Ulusal Seviyede)

Bir Dayanışma Projesi, 2 ila 12 ay arasında, 18-30 yaş arasındaki en azın 5 gencin kendileri tarafından başlatılan, geliştirilen ve uygulanan bir ülke içi dayanışma faaliyetidir. Avrupa Dayanışma Programı, bu genç grubun, sorumluluk alarak yerel topluluklarında olumlu bir değişim gerçekleştirmeyi üstlenmelerini, temel zorlukları ele almalarını ve dayanışmayı ifade etme şansını sunar. Proje, bu grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin somut günlük faaliyetlerine dönüştürülmesi gereken ve tüm katılımcıları içeren, açıkça tanımlanmış bir konuya sahip olmalıdır. Proje aynı zamanda Avrupa katma değerini de açıkça sunmalıdır. Bir dayanışma projesine katılım, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal ve sivil gelişimlerini geliştirebilecekleri önemli bir yaygın eğitim yoluyla öğrenme deneyimidir.

Hedefleri ve Etkileri Nedir?

Bir Dayanışma Projesi, Avrupa Dayanışma Programı’nın özellikle dayanışmaya yönelik ilke ve değerlerine açıkça atıfta bulunmalıdır. Bu ortak değer, genç Avrupalıların pratikte dayanışmalarını ifade ederek çözmeye yardımcı olmaya istekli oldukları mevcut ve gelecekteki toplumsal zorluklarla başa çıkmak için gerekli birliği sağlar. Bir Dayanışma Projesi, topluma dahil olmalarını zorlaştıran durumlarla karşı karşıya kalan imkanları kısıtlı gençlere hitap edebilir.

Gençler çevrelerindeki sorunlara ve zorluklara yanıt vermek için inisiyatif almalıdır, bu nedenle bir dayanışma projesi, yaşadıkları yerel toplulukla doğrudan bağlantılı olmalıdır, ancak bazıları bölgesel ve hatta ulusal meselelerle de ilgilenebilir. Bir Dayanışma Projesi, yerel sorunları ele alarak, belirli bir grubu hedefleyerek veya yerel fırsatları geliştirerek (özellikle kırsal, izole veya marjinal bölgelerde bulunan topluluklarda), aynı zamanda farklı aktörleri dahil ederek ve yeni ortaklıklar geliştirerek yerel topluluk üzerinde bir etkiye sahip olmalıdır. Böylece, topluluklar ortak hedefler belirleyerek ve bunlara ulaşmak için birlikte iş birliği yaparak bir dayanışma projesinden yararlanabilir.

Bir Dayanışma Projesi, yerel zorlukları ele almakla birlikte, Avrupa düzeyinde belirlenen öncelikleri ele alarak Avrupa katma değerini açık bir şekilde göstermelidir. Bir Dayanışma Projesi, örneğin üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu, iklim değişikliği veya demokratik katılım gibi Avrupa toplumundaki konulara yönelik ortak bir endişeyi yansıtmalıdır. Avrupa katma değeri, Avrupa sorunları, değerleri ve öncelikleriyle bağlantılı bir dayanışma projesinin herhangi bir unsuru aracılığıyla ifade edilebilir. Avrupa öncelikleri de proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasıyla desteklenecektir.

Bir Dayanışma Projesi’ne katılım aynı zamanda gençler için önemli bir yaygın öğrenme deneyimi olacaktır. İnisiyatif duygusunu, aktif Avrupa vatandaşlığını ve girişimci ruhu geliştirmelidir. Özellikle katılımcılar, genel olarak yerel halk veya topluma fayda sağlayan ve önemli toplumsal zorlukları ele alan yeni ürünler veya hizmetler yaratarak sosyal girişimcilik kavramını pratikte özümseyebilirler. Gençler kendi fikirlerini uygulamaya koyarak, beklenmedik durumlarla karşılaşarak ve onlar için çözümler bularak, yenilikçi ve yaratıcı önlemler alarak yeni beceriler ve yetenekler öğrenecek, kendi yaratıcılıklarını ifade edecek ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenecekler. Öz güvenlerini, özerkliklerini ve öğrenme motivasyonlarını artıracaklar. Bir dayanışma projesine katılmak, serbest meslek sahibi olmaya veya dayanışma, kar amacı gütmeyen veya gençlik sektörlerinde kuruluşlar kurmaya yönelik ilk adım olabilir.

"YERELDE YAPTIĞIMIZ OLUMLU DEĞİŞİKLİĞİ GÖRMEK, PAHA BİÇİLEMEZ BİR DENEYİMDİ."

Bir Genç

Sıkça Sorulan Sorular

Dayanışma projelerine, 18-30 yaşları arasında, yasal olarak aralarından Türkiye’nin de bulunduğu program ülkesinde ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalına (https://europa.eu/youth/solidarity_tr) kayıt olmuş en az 5 gençten oluşan grup katılım sağlayabilir. Maksimum katılımcı sayısı bulunmamaktadır. Projeyi yürütecek grup veya projeyi yürütecek grup adına herhangi bir kamu veya özel kuruluş da proje başvurusu yapabilir. Gruptaki gençlerden biri yasal temsilcinin rolünü ve başvuruyu gönderme sorumluluğunu üstlenir. Proje başvuru sahibinin ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Kendi yerel çevrenizdeki insanlar arasında dayanışma ve bu yerel toplumda güçlü bir ahlaki zemin oluşturarak gelecekteki krizlerle başa çıkmak için gerekli birliği sağlar. Projeyi gerçekleştiren gençlere kolayca erişilebilir fırsatlar sağlarken bu kişilerin kendi kişisel gelişimleri için; toplulukların yararına olan bağlılıkları, eğitim, tecrübe, sosyal yurttaşlık gibi özelliklerin yanında mesleki gelişim imkanı da sağlayarak istihdam edilebilirliklerini de artırır. Projeye dolaylı veya dolaysız yollardan katılım sağlayan kişilerin ve hedef kitlelerin de farklı yollar ile fayda sağlamasına ve Avrupa Dayanışma Programı fırsatlarından yararlanabilmesine olanak sağlar.

Başvuru sahibinin yasal olarak ikamet ettiği ülkenin Ulusal Ajansı'na (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en) başvurulmaktadır.

Türkiye’deki gençler için, Türk Ulusal Ajansı (http://www.ua.gov.tr/) AGH'tan sorumludur.

Projelerin süreleri en kısa 2 ay, en uzun 12 ay olabilmektedir.

Grup, çalışma yöntemlerine ve projenin nasıl yönetileceğine bağımsız olarak karar verebilir. Katılımcılardan biri başvuruyu sunacak yasal temsilci rolünü üstlenecektir (bir kuruluş, grup adına başvuruda bulunmadıkça). Grup, görev ve sorumlulukların dağılımını düzenler, katılımcılar arasında etkin koordinasyon ve iletişimi sağlayacak ve projenin hedefleri ile ilgili görevleri yerine getirmek için harcanacak zamanı tanımlar. Çalışma yöntemleri, grubun tüm katılımcılarını projenin ve faaliyetlerin çeşitli aşamalarında (hazırlık, uygulama ve yaygınlaştırma) dengeli bir şekilde dahil etmeyi amaçlamalıdır. her evre açıkça yapılandırılmalıdır.

Bir dayanışma projesi planlayan bir grup genç, bir kuruluştan (herhangi bir kamu veya özel organ) destek isteyebilir. Bir kuruluş kendi adına Avrupa Dayanışma Kolordusu kapsamında hibe başvurusunda bulunabilir. Kuruluşun rolü, projenin yaşam döngüsü idari ve mali görevlerinde grubu desteklemek için esasen idari olmalıdır. Bununla birlikte, öğrenme çıktılarının belirlenmesi ve belgelenmesinde destek ve rehberlik de sunabilir.

Dayanışma Projesi uygulayan gençler bir koç tarafından da desteklenebilir. Bir koç, genç gruplarına eşlik etmek ve katılımlarını desteklemek için gençlik çalışması deneyimine sahip olabilen bir kaynak kişidir. Koç, gençleri bir grup projelerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde destekleyebilir ve grubun ihtiyaçlarına göre farklı roller oynayabilir fakat projenin dışından, gruba üye olmayan bir kişi olmalıdır. Koç, öğrenme sürecinin kalitesini kolaylaştırabilir ve geliştirebilir ve proje sonunda öğrenme çıktılarının tanımlanmasına ve belgelenmesine yardımcı olabilir. Bir grup genç, ihtiyaçlarına bağlı olarak bir veya birkaç koçun desteğini kullanabilir.

Projenin farklı evreleri boyunca, grup üyeleri deneyimledikleri öğrenme sürecini yansıtmalıdır. Projenin planlama aşamasında, öğrenme hedefleri projenin genel hedefleri ile birlikte tartışılmalıdır. Uygulama sırasında, düzenli düşünme teşvik edilmeli ve projenin sonuna doğru, grup öğrenme çıktılarını görünür kılan tedbirleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu öğrenme çıktılarını tanımak ve doğrulamak için Youthpass kullanılması önerilir.

Grup, projelerinin görünürlüğünü ve genel olarak Avrupa Dayanışma Birliği'nin (ESC) görünürlüğünü artırmaya ve takibe yönelik tedbirler üzerinde birlikte düşünmelidir. Proje, uzun vadeli bir perspektif içinde çerçevelenmeli ve sürdürülebilir bir etki elde etmek amacıyla planlanmalıdır. Projeyi ve sonuçlarını daha sürdürülebilir hale getirmek için, grubun nihai bir değerlendirme yapması beklenmektedir. Nihai değerlendirme, projenin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmeyi sağlamalıdır. Grup, projenin sonuçlarını paylaşmanın yollarını düşünmeli ve kimlerle paylaşılması gerektiği üzerine düşünmelidir.

  • 5 Şubat: Türkiye saatiyle en geç 13.00, projesi aynı yılın 01 Mayıs'ta başlayanlar için;
  • 30 Nisan: Türkiye saatiyle en geç 13.00, projesi aynı yılın 01 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arasında başlayanlar için;
  • 1 Ekim: Türkiye saatiyle en geç 13.00, projesi sonraki yılın 01 Ocak – 31 Mayıs tarihleri arasında başlayanlar için.

Sorumluluk Reddi: “Yukarıda yer alan bilgiler Kıyıköy Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından, European Solidarity Corps 2020 rehberi incelenerek yorumlanmıştır. Yukarıda bahsi geçen hususlardan, Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.”

DAHA FAZLA SORUNUZ MU VAR?

Lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşın.